HƯỚNG DẪN TẠO NGƯỜI HỌC

BƯỚC 1

Nhấn “ĐĂNG NHẬP”

Nhập Số điện thoại / Mật khẩu đã đăng ký

BƯỚC 2

Nhấn “+ Thêm"

BƯỚC 3

BƯỚC 3

Nhấn “XÁC NHẬN”

Mật khẩu tài khoản con
(Nếu muốn)

Nhập thông tin con theo mẫu

Nhấn “XÁC NHẬN"

Tải ứng dụng Con Sáng Tạo